jirka: (Default)
Teď budou v práci velké změny. Nové vedení. Všichni jsou z toho, jasně kde. Jen já ne protože jsem tu nedavno začal a zatím se jenom depresím. Fakt je mi teď jedno, kdo bude ve vedení.
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.