jirka: (Default)
Právě jsem se od jedné osoby dozvěděl, že se na mně připravuje vyhazov kvuli fotce, kterou jsem ani nikde nepublikoval. Já to nechápu , jak se ta fotka dostala až na centrálu. A hlavně, v čem je škodná? No, musím to příjmnout. Asi bude lepší, sám odejít. Tak nevim, je to sebevražda nebo vražda?
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.