jirka: (Default)
Bohužel je to tak. Ale osobně tomu nerozumíme. Ty fotky co jsem poslal osobě, a podle mého fotky nezávadný, se objevily na podniku. Chtějí mi za to vyhodit. Já se jenom ptám. Jak se ty fotky dosta k y na centrálu? Nevím. Hodně jsem přemýšlel a myslím, že společnost nás špehuje. A nebo. Někdo viděl co fotím a udal to. Je tu ale ještě jedna zajímavost. Tvrdí, že mají ty fotky. Osobně si myslím, že mi někdo viděl jak fotím, a udal to na podnik. Jenomže, co mi vyprávěl inspektor, mluvil o fotkách, které jsem nefotil. Spíše mi někdo viděl a fotil, co si myslel,že jsem fotil i já.
Prostě to mám nahnuté a hledám si práci
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.