jirka: (Default)
Tak se sem pokusím něco napsat. Jde mi vlastně o to, jestli to bude z aplikace fungovat, protože z této aplikace mi nejde nic, pouze krátký text, na insanejournal. Tak schválně, jo. Lidi se váží, ale jen svojí váhu, ne jeden druhého. Hup, dogavaril jsem.
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.