jirka: (Default)
Jak to vypadá, dochází peníze. Pořád něco platím, teď zubaře. Je to drahá položka. Začínám mít depku. Jak toto dopadne? Zvládnu to? Na to si musím dát štamprle. Budu si hodně utáhnout opasek. Teď myslím hlavně na kluky. Chci aby nepocítili krizi.
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.